Slovo života Banská Štiavnica - cirkev plná života

Stiahnite si zdarma časopis Víťazný život

Novinky

Zhromaždenie s pastorom Martinom Hunčárom
V nedeľu 20. júna 2021 o 10:00 kázal na nedeľných Bohoslužbách pastor Martin Hunčár z Bratislavy.

Zhromaždenie s Otom Íllešom
V nedeľu 23. augusta 2020 o 10:00 kázal na nedeľných Bohoslužbách Oto Ílleš z Bratislavy.

Zhromaždenie s Erikom Matejom
V nedeľu 8. marca 2020 o 10:00 kázal na nedeľných bohoslužbách Erik Matej z Košíc.

Zhromaždenie s Andrejom Rudolfom
V nedeľu 23. februára 2020 o 10:00 kázal na nedeľných Bohoslužbách Andrej Rudolf z Bratislavy.

Ako môžem spoznať Boha osobne?

Na Slovensku sa viac ako 70 % populácie hlási ku kresťanstvu. Asi všetkým je jasné, že počet skutočne veriacich kresťanov je výrazne nižší. Mnohí neveriaci poukazujú na pokrytecký život „kresťanov“, ktorí z cirkvi zamiera priamo do krčmy alebo sa hneď pripoja k svojmu hlúčiku a preberajú najnovšie „horúce témy“. Žiaľ, musíme uznať, že mnoho z tejto kritiky je oprávnenej. Napriek tomu existujú kresťania, ktorí svoju vieru myslia vážne a podľa toho aj žijú. V čom ale spočíva rozdiel? Prečo to jedným nejde a druhým áno?

Ježiš Kristus povedal: „Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo“ (Evanjelium Jána 3,3). Ako sa môže niekto narodiť znova? „Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi; tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha“ (Evanjelium Jána 1, 12-13). Teda nové narodenie sa deje z Božej, nie ľudskej moci. Kto sa takto narodí, pre toho platí: „Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar" (List Efezským 2,8). Znovuzrodenie je duchovná realita, ktorá sa deje vnútri človeka, keď uveríme vo svojom srdci v smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša. Navonok zostávame stále tými istými ľuďmi, ale vnútri sme iní.

Prečo je potrebné narodiť sa znova? Človek si po svojom stvorení vybral vlastnú cestu nezávislosti od Boha. To sa volá hriech. Dôsledkom toho sú všetky zlé myšlienky, slová aj skutky. Biblia hovorí, že všetci bez rozdielu sme hriešni. Tu nestačia kozmetické úpravy ani žiadne sebazdokonaľovanie. Treba nové stvorenie. Preto sa treba znova narodiť.

Ježiš Kristus zomrel na kríži. Zomrel za moje aj Tvoje hriechy. Za hriech musela prísť smrť – večné odlúčenie od Boha a trápenie, ktoré sme mali znášať. Ale Ježiš tento trest dobrovoľne zobral na seba. Ako mohol zomrieť za hriech nás, ktorí tu žijeme 2000 rokov po Jeho smrti? Boh o Tebe vedel dávno predtým. Od začiatku mal pre Teba plán, aby si žil šťastný a naplnený život po Jeho boku. Ježiš zomrel preto, aby sme mohli vstúpiť do vzťahu s Bohom a aby sa Jeho nádherný plán s naším životom mohol uskutočniť.

Ale tým to nekončí. Ježiš nezostal v hrobe, vstal z mŕtvych. A moc uvoľnená jeho vzkriesením spôsobuje, že aj my môžeme duchovne vstať k novému životu. A žiť úplne inak. Biblia to opisuje týmito slovami: „Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus" (List Galatským 2,20). V tom spočíva rozdiel medzi pokryteckými a skutočnými kresťanmi. Pokrytectvo niektorých vôbec nemusí byť viditeľné. Ale bez vnútornej zmeny ľudského srdca sú vonkajšie dobré skutky tiež len pokrytectvom.

Chceme byť kresťanmi, ktorí svoju vieru žijú celou svojou bytosťou. Preto sme sa rozhodli uveriť vo svojom srdci v Ježiša Krista, ktorý za nás zomrel a vstal z mŕtvych. Ježiš zomrel aj za Teba. Preto Ťa dnes pozývame pred Jeho trón milosti. Vyznaj mu svoje hriechy, ako sme to urobili aj my, popros ho odpustenie a prijmi dar večného života. Ak to chceš urobiť, môžeš sa modliť asi takto:

Nebeský Otče, ďakujem Ti za Ježiša Krista. Verím, že zomrel na kríži za moje hriechy a na tretí deň vstal z mŕtvych. Prosím, odpusť mi všetky moje hriechy (tie najdôležitejšie môžeš vymenovať) a prijmi ma za svoje dieťa. Buď mojím Pánom a záchrancom. Amen.

Keď sa zo srdca a so skutočnou vierou pomodlíš takúto alebo podobnú modlitbu, Boh na ňu odpovie a staneš sa Božím dieťaťom. Vtedy na vlastnej koži prežiješ, aký je rozdiel medzi kresťanstvom podľa mena a živým, skutočným kresťanstvom.

Prajeme Ti do života všetko dobré!